Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují druh, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen "data") v rámci naší on-line nabídky a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahů, jakož i existenci těchto funkcí a obsahů na externích platformách jako např. na našich profilech na sociálních médiích (dále jen "on-line nabídka"). Co se týče použitých pojmů, jako je "zpracování" nebo "odpovědný", odkazujeme na definice v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědný

Markt Bad Birnbach
Neuer Marktplatz 1
84364 Bad Birnbach
Německo
E-Mail:leitung@badbirnbach.net
Odkaz na Impressum: https://www.badbirnbach.de/impressum

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů: Hans Ruderer (hans.ruderer@rottal-inn.de)
Markt Bad Birnbach je veřejnoprávní korporace. Je zastoupena prvním starostou Josefem Hasenbergerem.

Typy zpracovávaných dat:

 • Stavové údaje (např. jména, adresy).
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • Údaje o obsahu (např. zadávání textu, fotografie, videa).
 • Údaje o využití (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu).
 • Meta data / komunikační data (např. informace o zařízeních, IP-adresy).

Kategorie subjektů údajů

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (dále jen "uživatelé").

Účel zpracování

 • Zprostředkování online nabídky, jejích funkcí a obsahu.
 • Odpovědi na žádosti o zprostředkování kontaktu a komunikace s uživateli.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Měření dosahu / marketing

Použité pojmy

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); za identifikovatelnou fyzickou osobu se považuje osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení identifikátoru jako jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online ID (např. soubory cookie) nebo na základě jednoho či více zvláštních znaků, které jsou projevem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

"Zpracováním" se rozumí jakýkoli proces prováděný s nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakéhokoli takového procesu spojeného s osobními údaji. Tento pojem má široký dosah a zahrnuje prakticky každé zacházení s daty.

"Pseudonymizace" je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby bylo zajištěno, že tyto údaje nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

"Profilování" je jakékoliv automatizované zpracování osobních údajů, spočívající v užívání těchto osobních údajů za účelem posouzení určitých osobních aspektů, týkajících se fyzické osoby, zejména analyzování či předvídání aspektů v souvislosti s pracovním výkonem, hospodářskou situací, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním nebo místem pobytu této fyzické osoby.

„Správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;

"Zpracovatel" je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření správcem.

Relevantní právní základy

V souladu s čl. 13 GDPR Vás informujeme o právním základu našeho zpracování osobních údajů. Není-li právní základ uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 lit. a a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem poskytování našich služeb a provádění smluvních opatření, jakož i poskytování odpovědí na dotazy je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů pro možnosti plnění našich zákonných povinností je čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR a právním základem pro zpracování osobních údajů s cílem chránit naše oprávněné zájmy je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, platí čl. 6 odst. 1 lit. d GDPR jako právní základ.

Bezpečnostní opatření

Dle článku 32 GDPR jsme učinili vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, za zohlední stavu technologie, realizačních nákladů a typu, rozsahu, okolností a účelu zpracování osobních údajů, jakož i za zohlednění různých pravděpodobností vzniku a závažnost rizika pro práva a svobody fyzických osob, k zajištění úrovně ochrany odpovídající riziku.

Opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického přístupu k údajům, jakož i kontroly jejich zpřístupnění, zadávání, šíření, zajištění dostupnosti a jejich rozdělení. Dále jsme také zavedli postupy, které zajistí dodržování práv subjektů údajů, smazání dat a reakci na ohrožení dat. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při rozvoji, případně při výběru hardwaru, softwaru a postupů, v souladu se zásadou ochrany dat pomocí záměrné a standardní ochrany údajů (čl. 25 GDPR).

Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

Pokud v průběhu zpracování zveřejníme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím stranám), jim tyto předáme nebo jinak udělíme přístup k údajům, je toto provedeno pouze na základě právního povolení (např. pokud je třeba předat údaje třetím stranám, jako např. poskytovatelům platebních služeb, dle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR k plnění smlouvy), na základě Vašeho souhlasu, stanoví-li tak právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využití pověřených osob, Webhostingu, atd.).

Pokud  zpracováním údajů pověříme třetí strany na základě tzv. "smlouvy o zpracování", je toto provedeno na základě článku 28 GDPR.

Předání do třetích zemí

Pakliže údaje zpracováváme v třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pakliže se toto děje v rámci využití služeb třetích stran nebo odhalení, případně předání dat třetím stranám, děje se toto pouze, pokud je to nutné ke splnění našich (před)smluvních závazků, po vašem souhlasu, z důvodu právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení, zpracováváme nebo necháváme data zpracovat ve třetí zemi pouze vzhledem k zvláštním podmínkám čl. 44 a násl. GDPR. tj. zpracování probíhá například na základě zvláštní záruky, jako je stanovení oficiálně uznávané úrovně ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany údajů EU  (např. ve Spojených státech "Privacy Shield") nebo na základě dodržení úředně uznaných zvláštních smluvních závazků (takzvané "standardní smluvní doložky").

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda budou údaje zpracovány, a také informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopie dat v souladu s čl. 15 GDPR.

Dle čl. 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, které se Vás týkají, nebo opravu nesprávných, Vás týkajících se, údajů.

V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly příslušné údaje okamžitě vymazány, případně máte právo vyžadovat omezení zpracování těchto údajů v souladu s čl. 18 GDPR.

Máte právo vyžádat si údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytli dle čl. 20 GDPR a požádat o jejich předání dalším odpovědným osobám. -

Máte také dle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Právo na odvolání

Máte právo dle čl. 7 odst. 3 GDPR na odvolání udělených souhlasů s účinkem do budoucna

Právo na námitku

Můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování vašich údajů v souladu s čl. 21 GDPR. Námitka může být vznesena zejména proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Soubory cookie a právo na námitku proti přímému marketingu

Jako "Cookies" jsou označovány malé soubory, které se ukládají na počítačích uživatelů. V rámci cookies mohou být ukládány různé informace. Soubor cookie se používá především k uložení informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je uložen soubor cookie) během nebo po jeho návštěvě webových stránek. Jako dočasné cookies, příp. "session-cookies" nebo "dočasné soubory cookies" jsou označovány cookies, které jsou odstraněny poté, co uživatel opustí on-line službu a zavře prohlížeč. V takovém souboru cookie lze například uložit obsah nákupního košíku v on-line obchodu nebo login. Jako "permanentní" nebo "trvalé" jsou označovány soubory cookies, které zůstávají uloženy i po ukončení prohlížeče. Tak může být například uložen login i pokud uživatelé onu stránku navštíví po několika dnech. Podobně mohou být v takovém souboru cookie uloženy zájmy uživatelů, které se používají pro měření dosahu nebo pro marketingové účely. Jako "Third-Party-Cookies“ jsou označovány cookies, které jsou nabízeny prostřednictvím jiných dodavatelů než osobou, která provozuje on-line nabídku (v opačném případě, pokud se jedná o soubory cookies pouze onoho provozovatele, nazývají se tyto "First-Party-Cookies").

Můžeme používat dočasné i trvalé soubory cookies a informujeme o tom v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud uživatelé nechtějí aby se soubory cookies ukládaly na jejich počítači, budou požádáni o deaktivaci této možnosti v nastaveních systému prohlížeče. Uložené soubory cookies mohou být smazány v nastavení systému prohlížeče. Deaktivace ukládání souborů cookies může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Všeobecný nesouhlas s používáním souborů cookies pro účely online marketingu, zejména při sledování, lze deklarovat na americké stránce  https://www.aboutads.info/choices/  nebo stránce EU https://www.youronlinechoices.com/. Dále lze ukládání souborů cookies vypnout v nastavení prohlížeče. Berte prosím na vědomí, že toto pak může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Smazání údajů

Námi zpracované údaje jsou vymazány nebo je omezeno jejich zpracování v souladu s články 17 a 18 GDPR. Není-li výslovně v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, jsou námi ukládaná data odstraněna, jakmile již nejsou potřeba pro jejich účel a odstranění není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat. Pakliže data nejsou odstraněna, protože jsou potřebné pro jiné a právně přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že data budou zablokována a nebudou zpracovávána pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

Podle německých právních předpisů se data uchovávají zejména po dobu 10 let podle §§ 147 odst. 1 AO /daňový zákoník/, 257 odst. 1 č. 1 a 4, odst. 4 HGB /obchodní zákoník/ (knihy, záznamy, výroční zprávy, účetní doklady, obchodní knihy, dokumenty týkající se zdanění atd.) a 6 let podle § 257 odst. 1 č. 2 a 3, odst. 4 HGB (obchodní dopisy).

Podle právních předpisů v Rakousku se údaje uchovávají zejména po 7 let podle § 132 odst. 1 BAO /spolkový daňový zákoník/ (účetní doklady, účtenky / faktury, účty, dokumenty, obchodní dokumenty, výkazy uvádějící příjmy a výdaje, atd.), po 22 let v souvislosti s pozemky a po 10 let u dokumentů vztahujících se k elektronickým službám, telekomunikačním, rozhlasovým a televizním službám, které jsou poskytovány nepodnikatelským subjektům v členských státech EU a pro které je využíván Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Zpracování související s obchodem

Navíc zpracováváme

 • údaje o smlouvách (například předmět smlouvy, doba platnosti, kategorie zákazníků)
 • Údaje o platbách (např. údaje o bankovním spojení, historie plateb)

Našich zákazníků, zájemců a obchodních partnerů za účelem poskytování smluvních služeb, servisu a péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumu trhu.

Zpracování objednávek v online obchodě a zákaznický účet

Zpracováváme údaje našich zákazníků v rámci postupu objednávky v našem on-line obchodě, abychom jim umožnili výběr a objednání zvolených produktů a služeb, jakož i jejich platbu a doručení, případně provedení.

Zpracované údaje zahrnují stavové údaje, komunikační údaje, údaje o smlouvách, údaje o platbách a subjekty údajů jsou naši zákazníci, zájemci a další obchodní partneři. Zpracování probíhá za účelem poskytování smluvních služeb v rámci provozování internetového obchodu, fakturace, doručení a služeb zákazníkům. Zde používáme soubory session cookies pro ukládání obsahu nákupního košíku a trvalé soubory cookies pro ukládání přihlašovacích dat.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 lit. b (provedení objednávek) a c (zákonem požadovaná archivace) GDPR. Při tom jsou požadovány údaje pro založení a plnění smlouvy, které jsou označeny jako nutné. Údaje zveřejňujeme třetím stranám pouze v rámci expedice, plateb nebo v rámci právních oprávnění a povinností vůči právním poradcům a orgánům. Data budou zpracovávána ve třetích zemích pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. na žádost zákazníka při expedici nebo platbě).

Uživatelé si mohou volitelně vytvořit uživatelský účet, ve kterém mohou zejména sledovat své objednávky. V rámci registrace budou uživatelům sděleny požadované povinné údaje. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexovány vyhledávači. Pokud uživatel zruší svůj uživatelský účet, budou spolu s ním smazána i data spojená s tímto účtem, s výjimkou těch dat u kterých je nutné jejich zachování z důvodů obchodních nebo daňových dle čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR. Údaje uvedené v zákaznickém účtu jsou zachovány až do jeho vymazání s následnou archivací v případě právní povinnosti. Je povinností uživatele zabezpečit své údaje při výpovědi před ukončením smlouvy.

V rámci registrace a opětovného přihlášení, jakož i používání našich on-line služeb, ukládáme adresu IP a dobu příslušné akce uživatele. Uložení probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, a také zájmu uživatele, na ochraně před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. K předávání těchto údajů třetím stranám zásadně nedochází, ledaže je to nezbytné pro sledování našich nároků nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost dle čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR.

Vymazání probíhá po uplynutí zákonné záruční povinnosti a srovnatelných povinností, nutnost uchovávání údajů je kontrolována každé tři roky; v případě právních požadavků na archivaci dochází k vymazání po uplynutí jejich platnosti (konec povinnosti uchování dat dle obchodního práva (6 let) a daňového práva (10 let)).

Agenturní služby

Zpracováváme údaje našich zákazníků v rámci našich smluvních služeb kvůli koncepčnímu a strategickému poradenství, plánování kampaní, vývoji softwaru a designu a poradenství nebo péči v tomto odvětví, realizaci kampaní a procesů / zpracování, správě serveru, analýze dat / poradenským službám a školením.

Při tom zpracováváme stavové údaje (např. základní údaje o zákazníkovi, jako jsou jména nebo adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. zadaný text, fotografie, videa), smluvní data (např. předmět smlouvy, doba trvání smlouvy), platební údaje (např. bankovní spojení, historie plateb), uživatelská data a metadata (např. v rámci vyhodnocování a měření úspěšnosti marketingových aktivit). V zásadě nezpracováváme speciální kategorie osobních údajů, ledaže se jedná o součásti zadaného zpracování. Mezi subjekty údajů patří naši zákazníci, zájemci jakož i jejich zákazníci, uživatelé, návštěvníci webových stránek nebo zaměstnanci i třetí strany. Účelem zpracování je poskytování smluvních služeb, fakturace a služeb zákazníkům. Právní základ zpracování vyplývá z čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR (smluvní služby), čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR (analýza, statistiky, optimalizace, bezpečnostní opatření). Zpracováváme údaje, které jsou nezbytné pro odůvodnění a plnění smluvních služeb, a odkazují na nutnost jejich zadání. Zveřejnění těchto údajů externím stranám bude provedeno pouze v případě, že to objednávka vyžaduje. Při zpracování údajů, které nám byly poskytnuty v rámci objednávky, jednáme v souladu s pokyny zákazníka, stejně jako s právními požadavky na zpracování objednávek dle
 čl. 28 GDPR a nezpracováváme data za žádným jiným účelem, než za účelem objednávky.

Údaje vymažeme po uplynutí zákonné záruční povinnosti a srovnatelných povinností. Nutnost uchovávání údajů je kontrolována každé tři roky; v případě právních požadavků na archivaci dochází k vymazání po uplynutí jejich platnosti (6 let dle § 257 odst. 1 HGB, 10 let dle § 147 odst. 1 AO). V případě údajů, které nám byly poskytnuty zákazníkem v rámci objednávky, vymažeme údaje dle předpisů obsažených v objednávce, v zásadě pak po skončení objednávky.

Zprostředkování služeb

Údaje našich zákazníků, klientů a zájemců (jednotně označováni jako "zákazníci") zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, abychom jim mohli poskytnout naše smluvní nebo předsmluvní služby. Údaje, které jsou v rámci toho zpracovávány, a také povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování, jsou určeny na základě související objednávky. Patří sem v především stavové údaje a základní údaje o zákazníkovi (jméno, adresa, atd.), jakož i kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon, atd.), smluvní data (obsah pověření, sazby, doba trvání, údaje o zprostředkovaných podnicích / pojišťovatelích / službách) a platební údaje (provize, historie plateb, atd.). Můžeme také zpracovávat údaje o vlastnostech a poměrech osob nebo věcí, které jim patří, pokud toto náleží k předmětu naší zakázky. Mohou to být například informace o životních podmínkách, movitém nebo nemovitém majetku.
V rámci našeho pověření může pro nás také být nezbytné, zpracování zvláštních kategorií údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR, zde se jedná zejména o informace o zdraví dané osoby. Za tímto účelem si vyžádáme, pokud je to nutné, dle čl. 6 odst. 1 lit. a., čl. 7, čl. 9 odst. 2 lit. a GDPR výslovný souhlas zákazníka.
Pakliže je to nutné pro plnění smlouvy nebo na základě požadavků zákona, zveřejňujeme nebo předáváme údaje zákazníků v souvislosti s pokrytím požadavků, uzavíráním a zpracováváním smluvních údajů poskytovatelům zprostředkovaných služeb / objektů, pojistitelům, zajišťovnám, makléřským poolům, poskytovatelům technických služeb, dalším poskytovatelům služeb, jako jsou např. spolupracující asociace, poskytovatelé finančních služeb, úvěrové instituce a společnosti zabývající se kapitálovými investicemi, jakož i orgány sociálního zabezpečení, daňové úřady, daňoví poradci, právní poradci, auditoři, ombudsmani v oblasti pojištění a orgány Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin). Můžeme také najmout subdodavatele, například sub-zprostředkovatele. Vyžádáme si souhlas zákazníka, pokud je tento vyžadován pro zveřejnění / předání (což může platit například v případě zvláštních kategorií dat dle čl. 9 GDPR).
Údaje vymažeme po uplynutí zákonné záruční povinnosti a srovnatelných povinností, přičemž nutnost uchovávání údajů je kontrolována každé tři roky; jinak platí právně stanovené povinnosti uchování dat.
V případě zákonných archivačních povinností se údaje mažou po uplynutí platnosti těchto povinností. Archivační povinnosti se dle německého práva týkají především pojišťovacího a finančního sektoru na 5 let, makléřské závěrečné nóty na 7 let a makléřských smluv na 5 let jakož i obecně podkladů relevantních dle obchodního práva na 6 let a dokumentů relevantních dle daňové legislativy na 10 let.

Služby týkající se zdravotní péče

Zpracováváme data našich pacientů a zájemců a jiných zákazníků nebo smluvních stran (jednotně označováni jako "pacienti") podle čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR, abychom jim mohli poskytnout naše smluvní nebo předsmluvní služby. Údaje, které jsou v rámci toho zpracovávány, a také povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování, jsou určeny na základě související smlouvy. Ke zpracovávaným údajům v zásadě patří stavová data a kmenová data pacientů (např. jméno, adresa, atd.), jako také kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefon, atd.), smluvní údaje (např. využívané služby, zakoupené produkty, náklady, jméno kontaktních osob) a informace o platbě (např. bankovní spojení, historie plateb, atd.).

V rámci našich služeb smíme dále zpracovávat speciální kategorie dat dle čl. 9 odst. 1 GDPR, zde zejména informace o zdraví pacientů, případně s ohledem na jejich sexuální život nebo sexuální orientaci. Za tímto účelem si vyžádáme, pokud je to nutné, dle čl. 6 odst. 1 lit. a., čl. 7, čl. 9 odst. 2 lit. a. GDPR výslovný souhlas pacientů a zpracováváme zvláštní kategorie údajů jinak pro účely zdravotní péče na základě čl. 9 odst. 2 lit. h. GDPR, § 22 odst. 1 č. 1 b. BDSG /Spolkový zákon o ochraně osobních údajů/.

Pakliže je to nutné pro plnění smlouvy nebo na základě požadavků zákona, zveřejňujeme nebo předáváme údaje pacientů v rámci komunikace se zdravotnickými pracovníky, třetím stranám, které se nutně nebo obvykle podílejí na plnění smlouvy, jako jsou např. laboratoře, zúčtovací střediska nebo podobní poskytovatelé služeb, pokud toto slouží výkonu našich služeb dle čl. 6 odst. 1 lit. b. GDPR, je předepsáno zákonem dle čl. 6 odst. 1 lit. c. GDPR, slouží našim zájmům nebo oprávněným zájmům pacientů na efektivní a cenově výhodné zdravotní péči dle čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR nebo je to nutné dle čl. 6 odst. 1 lit. d. GDPR. pro ochranu životně důležitých zájmů pacientů nebo jiné fyzické osoby nebo v rámci souhlasu dle čl. 6 odst. 1 lit. a., čl. 7 GDPR.

Ke smazání dat dochází, když tato data již nejsou potřebná pro plnění smluvních nebo zákonných pečovatelských povinností, přičemž nutnost uchování údajů je přezkoumávána každé tři roky; jinak platí zákonná povinnost uchování údajů.

Terapeutické služby a koučování

Zpracováváme údaje našich klientů a zájemců a dalších zákazníků nebo smluvních partnerů (jednotně označovaných jako "klienti") v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR, abychom jim mohli poskytnout naše smluvní nebo předsmluvní služby. Údaje, které jsou v rámci toho zpracovávány, a také povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování, jsou určeny na základě související smlouvy. Ke zpracovávaným údajům v zásadě patří stavová data a kmenová data klientů (např. jméno, adresa, atd.), jako také kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefon, atd.), smluvní údaje (např. využívané služby, honoráře, jména kontaktních osob) a informace o platbě (např. bankovní spojení, historie plateb, atd.).

V rámci našich služeb smíme dále zpracovávat speciální
 kategorie dat dle čl. 9 odst. 1 GDPR, zejména informace o zdraví klientů, případně informace související s jejich sexuálním životem nebo sexuální orientací, etnickým původem nebo náboženským nebo ideologickým přesvědčením. Za tímto účelem si vyžádáme, pokud je to nutné, dle čl. 6 odst. 1 lit. a., čl. 7, čl. 9 odst. 2 lit. a. GDPR výslovný souhlas klientů a zpracováváme zvláštní kategorie údajů jinak pro účely zdravotní péče na základě čl. 9 odst. 2 lit. h. GDPR, § 22 odst. 1 č. 1 b. BDSG /Spolkový zákon o ochraně osobních údajů/.

Pakliže je to nutné pro plnění smlouvy nebo na základě požadavků zákona, zveřejňujeme nebo předáváme údaje klientů v rámci komunikace se jinými odbornými pracovníky, třetím stranám, které se nutně nebo obvykle podílejí na plnění smlouvy, jako jsou např. zúčtovací střediska nebo podobní poskytovatelé služeb, pokud toto slouží výkonu našich služeb dle čl. 6 odst. 1 lit. b. GDPR, je předepsáno zákonem dle čl. 6 odst. 1 lit. c. GDPR, slouží našim zájmům nebo oprávněným zájmům klientů na efektivní a cenově výhodné zdravotní péči dle čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR nebo je to nutné dle čl. 6 odst. 1 lit. d. GDPR pro ochranu životně důležitých zájmů klientů nebo jiné fyzické osoby nebo v rámci souhlasu dle čl. 6 odst. 1 lit. a., čl. 7 GDPR.

Ke smazání dat dochází, když tato data již nejsou potřebná pro plnění smluvních nebo zákonných pečovatelských povinností jakož i pro zacházení s možnými záručními nebo srovnatelnými povinnostmi, přičemž nutnost uchování údajů je přezkoumávána každé tři roky; jinak platí zákonné povinnosti uchování údajů.

Smluvní plnění

Zpracováváme údaje našich smluvních partnerů a zájemců jakož i  jiných zákazníků, odběratelů, mandantů, klientů nebo smluvních partnerů (jednotně označovaných jako "smluvní partneři") podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, abychom jim mohli poskytnout naše smluvní nebo předsmluvní služby. Údaje, které jsou v rámci toho zpracovávány, a také povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování, jsou určeny na základě související smlouvy.

Ke zpracovávaným údajům patří kmenová data našich smluvních partnerů (např. jména a adresy), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy a telefonní čísla), jakož i smluvní údaje (např. využívané služby, obsah smluv, smluvní komunikace, jméno kontaktní osoby) a informace o platbě (např. bankovní spojení, historie plateb).

V zásadě nezpracováváme speciální kategorie osobních údajů, ledaže se jedná o součásti zadaného zpracování nebo zpracování na základě smlouvy.

Zpracováváme údaje, které jsou nezbytné pro odůvodnění a plnění smluvních služeb, a upozorňujeme na nutnost jejich uvedení, pokud to pro smluvní partnery není zřejmé. Zveřejnění externím osobám nebo společnostem bude provedeno pokud to je v rámci smlouvy nutné. Při zpracování údajů, které nám byly poskytnuty v rámci objednávky, jednáme v souladu s pokyny zákazníka, stejně jako s právními požadavky.

V rámci využívání našich online služeb můžeme uložit adresu IP a dobu každé akce uživatele. Uložení probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, a také zájmu uživatele, na ochraně před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám, ledaže by to bylo nutné pro sledování našich nároků dle čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost dle čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR.

Ke smazání dat dochází, když tato data již nejsou potřebná pro plnění smluvních nebo zákonných pečovatelských povinností jakož i pro zacházení s možnými záručními nebo srovnatelnými povinnostmi, přičemž nutnost uchování údajů je přezkoumávána každé tři roky; jinak platí zákonné povinnosti uchování údajů.

Externí poskytovatelé platebních služeb

Využíváme služeb externích poskytovatelů finančních služeb, kdy pomocí jejich platforem můžeme my a naši uživatelé provádět platební transakce (PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), PayOne (https://www.payone.com/datenschutz/), ConCardis (https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung), Klarna (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/))

V rámci plnění smluv využíváme služeb poskytovatelů platebních služeb na základě čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR. Služeb externích poskytovatelů platebních služeb využíváme na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 lit. b. GDPR s cílem nabídnout našim uživatelům efektivní a bezpečné možnosti platby.

K údajům zpracovávaným poskytovateli platebních služeb patří stavové údaje, jako např. jméno a adresa, bankovní údaje, jako jsou čísla bankovních účtů nebo čísla kreditních karet, hesla, TAN a kontrolní čísla, jakož i informace týkající se smluv, částek a informace o příjemcích. Informace jsou potřebné k dokončení transakcí. Zadané údaje však zpracovávají a ukládají pouze poskytovatelé platebních služeb. To znamená, že my neobdržíme žádné informace týkající se účtu ani kreditních karet, pouze informace s potvrzením nebo zamítnutím platby. Údaje mohou poskytovatelé platebních služeb za určitých okolností předávat registru dlužníků. Tento přenos je zaměřen na kontrolu identity a bonity. Za tímto účelem odkazujeme všeobecné obchodní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatelů platebních služeb.

Pro platební transakce platí obchodní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách, nebo v rámci transakčních aplikací. Odkazujeme na ně také co se týče dalších informací a uplatnění práva na odstoupení, na informace a jiných práv týkajících se subjektů údajů.

Administrativa, finanční účetnictví, organizace kancelářských prací, správa kontaktů

Zpracováváme data v rámci administrativních úkolů a organizace našeho podniku, finančního účetnictví a dodržování zákonných povinností, jako je např. archivace. V rámci toho zpracováváme tytéž údaje, které zpracováváme v rámci poskytování našich smluvních služeb. Základy zpracování jsou čl. 6 odst. 1 lit. c. GDPR, čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Zpracování se týká zákazníků, zájemců, obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek. Účel a náš zájmem o zpracování spočívá v administraci, finančním účetnictví, organizaci kancelářských prací, archivaci dat, jedná se tedy o úkoly, které slouží k udržení našeho podnikání, plnění našich povinností a poskytování našich služeb. Vymazání údajů z hlediska smluvního plnění a smluvní komunikace odpovídá údajům jmenovaným při činnosti zpracování.

Při tom zpřístupňujeme nebo předáváme údaje finanční správě, konzultantům, jako jsou např. daňoví účetní nebo auditoři, jakož i další fakturační centra a poskytovatelé platebních služeb.

Kromě toho ukládáme informace o dodavatelích, pořadatelích a dalších obchodních partnerech na základě našich obchodních zájmů, např. za účelem pozdějšího kontaktování. Tato údaje, které se většinou týkají společností, ukládáme v zásadě trvale.

Hospodářská analýza a průzkum trhu

Abychom mohli naše podnikání hospodářsky podporovat a rozpoznávat trendy na trhu, přání smluvních stran a uživatelů, analyzujeme údaje o obchodních operacích, smlouvách, žádostech, atd. Zpracováváme při tom stavové údaje, komunikační údaje, smluvní údaje, platební údaje, uživatelská data, metadata na základě čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR, přičemž subjekty údajů zahrnují smluvní partnery, zájemce, zákazníky, návštěvníky a uživatele naší online nabídky.

Analýzy jsou prováděny za účelem podnikové analýzy, marketingu a průzkumu trhu. Při tom můžeme zohledňovat profily registrovaných uživatelů s informacemi, např. o jimi využívaných službách. Analýzy nám pomáhají zvýšit uživatelskou přívětivost, optimalizaci naší nabídky a podnikové ekonomiky. Analýzy jsou jen pro naše potřeby a nebudou zveřejněny externě, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.

Pokud jsou tyto analýzy nebo profily osobní, budou, po ukončení užívání ze strany uživatele, smazány nebo anonymizovány, jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. Ostatně celkové obchodní analýzy a určování obecných trendů budou dle možností vytvářeny anonymně.

Poskytování našich zákonných a obchodních služeb

Zpracováváme údaje našich členů, příznivců, zájemců, zákazníků nebo jiných osob podle čl. 6 odst. 1 lit. b. GDPR, pokud jim nabízíme smluvní služby nebo pokud se stanou aktivními v rámci stávajících obchodních vztahů, např. co se týče členů, nebo pokud se staneme sami příjemci služeb a dotací. Dále zpracováváme údaje subjektů údajů dle čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR na základě našich oprávněných zájmů, např. pokud se jedná o administrativní úkoly nebo public relations.

Údaje, které jsou v rámci toho zpracovávány, a také povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování, jsou určeny na základě související smlouvy. To se týká především stavových a kmenových dat osob (např. jméno, adresa, atd.), jakož i kontaktních údajů (např. e-mailová adresa, telefon, atd.), smluvních údajů (např. využívané služby, sdělené obsahy a informace, jména kontaktních osob) a pokud nabízíme služby nebo produkty vázané platbou, informací o platbě (např. bankovní spojení, platební historie, atd.).

Vymažeme data, která již nejsou vyžadována pro naše zákonné a obchodní účely. To je určeno podle příslušných úkolů a smluvních vztahů. V případě obchodního zpracování uchováváme údaje tak dlouho, jak mohou být relevantní pro transakci, stejně jako s ohledem možné na záruční a odpovědnostní závazky. Nutnost uchovávání údajů je kontrolována každé tři roky; jinak platí zákonné povinnosti uchovávání.

Registrační funkce

Uživatelé si mohou vytvořit uživatelský účet. V rámci registrace jsou uživatelům sděleny požadované povinné informace a na základě čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR jsou zpracovávány pro účely zřízení uživatelského účtu. Zpracovávané údaje zahrnují zejména přihlašovací údaje (jméno, heslo a e-mailovou adresu). Údaje zadané při registraci budou použity za účelem použití uživatelského účtu a jeho účelu.

Uživatelé mohou být informováni e-mailem o informacích týkajících se jejich uživatelského účtu, například o technických změnách. Pokud uživatelé vypoví svůj uživatelský účet, jejich údaje budou vymazány s ohledem na uživatelský účet, a to v souladu se zákonným požadavkem na uchovávání. Je povinností uživatele zabezpečit své údaje při výpovědi před ukončením smlouvy. Jsme oprávněni nenávratně smazat všechna data uživatele, která byla uložena během trvání smlouvy.

V rámci využití našich přihlašovacích a registračních funkcí jakož i využívání uživatelského účtu, ukládáme IP adresu a okamžik příslušné činnosti uživatele. Uložení probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, a také zájmu uživatele, na ochraně před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. K předávání těchto údajů třetím stranám zásadně nedochází, ledaže je to nezbytné pro sledování našich nároků nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost dle čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR. IP adresa se nejpozději po 7 dnech anonymizuje nebo smaže.

Kontakt

Při kontaktu s námi (např. pomocí kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo prostřednictvím sociálních médií) budou informace poskytnuté uživatelem zpracovány pro zpracování žádosti o kontakt a její vyřízení podle čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR. Uživatelské informace mohou být uloženy v systému Customer-Relationship-Management ("CRM System") nebo ve srovnatelném softwaru pro správu datových záznamů.

Požadavky smažeme, pokud již nejsou potřeba. Každé dva roky kontrolujeme jejich potřebnost; mimoto platí zákonné povinnosti archivace.

Bulletin

V následujících upozorněních, informujeme o obsahu našeho bulletinu, stejně jako o procesu přihlášení, dopravy a statistického vyhodnocování jakož i o a vašem právu na odvolání. Pakliže se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu, souhlasíte tím s jeho zasíláním a popsanými postupy.

Obsah bulletinu: zasíláme bulletiny, e-maily a další elektronické oznámení s propagačními informacemi (dále jen "bulletin") jen se souhlasem příjemce nebo na základě právního povolení. Pokud jsou v rámci přihlášení k odběru bulletinu jejich obsahy konkrétně popsány, jsou tyto určující pro souhlas uživatelů. Náš informační bulletin obsahuje především informace o našich službách a o nás.

Double-opt-in a ověřování: Registrace k odběru našeho bulletinu se provádí takzvaným procesem double-opt-in. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pod cizí e-mailovou adresou. Přihlášení k odběru informačního bulletinu bude ověřeno, aby byl registrační proces prokazatelný podle právních požadavků. To zahrnuje ukládání přihlašovacích údajů a čas potvrzení a také adresu IP. Podobně budou zaznamenány změny dat uložených u poskytovatele zasilatelských služeb.

Přihlašovací údaje: Chcete-li se přihlásit k odběru bulletinu, stačí zadat svou e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o jméno, za účelem osobního oslovení v bulletinu.

Zasílání informačního bulletinu a s ním související měření úspěšnosti je založeno na souhlasu příjemce dle čl. 6 odst. 1 lit. a, čl. 7 GDPR v souvislosti s § 7 odst. 2 č. 3 UWG /zákon proti nekalé soutěži/ nebo na základě zákonného souhlasu dle § 7 odst. 3 UWG.

Ověřování procesu přihlášení je založeno na našich oprávněných zájmech dle čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Náš zájem se zaměřuje na využívání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému zasílání bulletinu, který odpovídá našim obchodním zájmům, jakož i očekáváním uživatelů a umožňuje nám dále poskytnout důkaz o souhlasu.

Ukončení / zrušení - Zasílání našeho bulletinu můžete kdykoli vypovědět, tj. odvolat Váš souhlas. Odkaz na zrušení zasílání bulletinu najdete na konci každého bulletinu. Odhlášené e-mailové adresy smíme uchovávat až po dobu tří let na základě našich oprávněných zájmů, než je smažeme, abychom kdykoli mohli prokázat dřívější poskytnutí souhlasu. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné ochrany proti nárokům. Podat individuální požadavek na smazání je kdykoli možné za předpokladu, že je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

Webcam (Feratel) - analytické služby

Použití údajů se provádí pomocí feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, FN 72841w Landesgericht /zemský soud/ Innsbruck.

Webcam (Feratel) - analytické služby ÖWA Zählpixel

Naše webová stránka / náš přehrávač využívá "škálovatelný centrální postup měření" (SZM) rakouské služby Web Analytics (ÖWA) pro výpočet statistických charakteristik o použití našich služeb. Při tom jsou sbírána data pro anonymní měření. Měření dosahu SZM využívá pro opětovné rozeznání počítačových systémů buď soubory cookies s identifikátorem "oewabox.at" nebo podpis, který je vytvořen z různých automaticky přenášených informací z Vašeho počítače. Adresy IP nejsou v procesu uloženy a jsou zpracovávány pouze v anonymní podobě.
Měření dosahu bylo vyvinuto v souladu s ochranou dat. Cílem měření dosahu je statisticky stanovit intenzitu použití a počet uživatelů webové stránky / hráče. V žádném okamžiku nejsou identifikováni jednotliví uživatelé. Pomocí tohoto systému není šířena reklama. Statistiky o využívání, shromážděné rakouskou službou Web Analytics, jsou zveřejňovány měsíčně a lze je zobrazit na adrese www.oewa.at.

Nechcete-li se těchto analytických služeb účastnit, klikněte na následující odkaz pro uložení deaktivačního cookie systému ÖWA ve Vašem prohlížeči.

https://optout-at.iocnt.net

Webcam (Feratel) - analytické služby PIWIK

Feratel media technologies AG používá piwik, je to takzvaná služba Web analytics. Piwik používá tzv. "Cookies", což jsou textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které nám umožňují analyzovat použití webu / přehrávače. Za tímto účelem jsou informace o použití, které byly získány pomocí cookies (včetně Vaší zkrácené IP adresy), přenášeny na server feratel media technologies AG a ukládány pro potřeby analýzy, což slouží k optimalizaci webových stránek / přehrávače z naší strany. Vaše IP adresa je během tohoto procesu okamžitě anonymizována, takže jako uživatel pro nás zůstáváte anonymními. Informace vytvořené pomocí souborů cookies o vašem používání těchto webových stránek / tohoto přehrávače nebudou předány třetím osobám. Používání souborů cookies můžete zabránit nastavením softwaru vašeho prohlížeče, ale může se stát, že v tomto případě, nebude možné použít všechny funkce této webové stránky / tohoto přehrávače plném rozsahu.
Pokud nejste s ukládání a analýzou dat z vaší návštěvy srozuměni, může kdykoli pomocí kliknutí myš na tlačítko níže vyjádřit nesouhlas s ukládáním a využíváním dat. V takovém případě se ve Vašem prohlížeči uloží tzv. opt-out-cookie, takže Piwik pak neshromažďuje data relace.

Zde se můžete rozhodnout, zda ve Vašem prohlížeči může být uložen jasný soubor cookie pro webovou analýzu, aby mohl provozovatel webových stránek shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje.
Upozornění: Pokud vymažete soubory cookies, znamená to, že opt-out-cookie bude také smazán a pak je nutné, abyste jej znovu aktivovali.

Innsbruck, 3. května 2018

Bulletin - Poskytovatel zásilkových služeb

 Zasílání bulletinu probíhá prostřednictvím poskytovatele zásilkových služeb SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2 82319 Starnberg, Německo. Zde si můžete prohlédnout zásady ochrany osobních údajů poskytovatele zásilkových služeb: https://www.sc-networks.de/unternehmen/datenschutz/. Služeb poskytovatele zásilkových služeb je využíváno na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR a na základě smlouvy o zpracování smlouvy dle čl. 28 odst. 3 str. 1 DSGVO.

Poskytovatel zásilkových služeb může data příjemců využívat v pseudonymní formě, tzn. bez přiřazení k určitému uživateli, pro optimalizaci nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a vzhled bulletinu nebo pro účely statistiky. Poskytovatel zásilkových služeb však nepoužívá údaje našich příjemců bulletinu k tomu, aby je sám kontaktoval nebo aby předal údaje třetím osobám.

Bulletin - měření úspěšnosti

Bulletiny obsahují takzvaný "web-baecon", tj. soubor velikosti pixelu, který je načten při otevření bulletinu na našem serveru, příp. využijeme-li poskytovatele zásilkových služeb, je načten na serveru onoho poskytovatele. V rámci tohoto načtení jsou shromažďovány technické informace, například informace o prohlížeči a Vašem systému, stejně jako vaši IP adresu a dobu načtení.

Tyto informace se používají ke zlepšení technické výkonnosti služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich čtenářských návyků podle jejich umístění (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu. Mezi statistické průzkumy patří také zjišťování toho, zda jsou bulletiny otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy je kliknuto. Z technických důvodů mohou být tyto informace přiděleny jednotlivým příjemcům bulletinu. Nicméně, není našim cílem sledovat jednotlivé uživatele, ani, pokud se používá, aby je sledoval poskytovatel zásilkových služeb. Hodnocení nám slouží mnohem více k tomu, abychom zjišťovali čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobovali jim náš obsah nebo posílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů.

Hosting

Hostingové služby, které používáme, slouží poskytnutí následujících služeb: infrastrukturní a platformové služby, výpočetní kapacita, skladovací a databázové služby, bezpečnostní a technické servisní služby, které používáme k provozu této on-line služby.

Přitom zpracováváme, příp. naši poskytovatelé služby shromažďování informací, stavové údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o využití, metadata a komunikační data našich zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na efektivní a bezpečné poskytování této on-line nabídky dle čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování smlouvy).

Shromažďování přístupových dat a protokolových souborů

My, příp. náš poskytovatel služeb shromažďování informací, shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (tzv. protokolové soubory serveru). K datům týkajícím se přístupu náleží název zobrazené webové stránky, soubor, datum a čas zobrazení, přenesený objem dat, hlášení o úspěšném zobrazení, druh prohlížeče a verze, operační systém uživatele, referenční URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a příslušný poskytovatel.

Informace o protokolových souborech jsou uloženy z bezpečnostních důvodů (např. vyšetřování zneužívajících nebo podvodných činností) po dobu maximálně 7 dní a poté smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je požadováno pro důkazní účely, jsou osvobozeny od nutnosti jejich smazání až do konečného objasnění daného incidentu.

Google Analytics

Na základě našich legitimních zájmů (např. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR) využíváme službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC ("Google"). Společnost Google používá soubory cookies. Informace vygenerované souborem cookie o používání této on-line nabídky ze strany uživatelů se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Google je certifikován podle dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku dodržení evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google použije tyto informace naším jménem, pro vyhodnocování využívání naší on-line nabídky ze strany uživatelů, pro sestavování zpráv o aktivitách v rámci této nabídky a pro to, aby nám mohl poskytovat další služby spojené s využíváním této on-line nabídky a internetu. V tomto případě mohou být pomocí zpracovávaných dat vytvářeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP adres. Znamená to, že společnost Google zkrátí IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam.

Adresa IP zaslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uživatel může zabránit ukládání souborů cookies odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; uživatel může také zabránit registraci dat společností Google generovaných pomocí souborů cookies a dat spojených s používáním webové nabídky, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, tím že si pod následujícím odkazem stáhne a nainstaluje plug-in prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o použití údajů společností Google, možnostech nastavení a možnostech vyslovení nesouhlasu, se dovíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) jakož i v nastavení pro zobrazování reklamy společnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány.

Zakažte službu Google Analytics

Sestavování cílových skupin s Google Analytics

Používáme Google Analytics, abychom prostřednictvím oznámení v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerům, oslovovali pouze ty uživatele, kteří ukázali zájem o naši on-line nabídku nebo vykazují specifické rysy (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. "remarketing" nebo "Google-Analytics-Audiences"). S pomocí remarketing audience se také chceme ujistit, že naše reklamy odpovídají potenciálnímu zájmu uživatelů.

Google AdWords a měření konverzí

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší on-line nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR) využíváme služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google je certifikován podle dohody Privacy-Shield a poskytuje tak záruku dodržení evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používáme on-line marketingový proces Google "AdWords" pro umísťování reklamy v reklamní síti společnosti Google (např. ve výsledcích hledání, videích, na webových stránkách, atd.), aby se zobrazovaly uživatelům, kteří mají předpokládaný zájem o tyto reklamy. To nám umožňuje cíleněji zobrazovat reklamy pro a v rámci naší on-line nabídky, abychom uživatelům zobrazovali pouze ty reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud například uživatel vidí reklamy na produkty, které hledal v jiných online nabídkách, mluvíme o "remarketingu". Pro tyto účely se při vyvolání naší nebo jiné webové stránky, na které je aktivní reklamní síť Google, okamžitě ze strany společnosti Google vygeneruje kód Googlu a se stránkou se spojí takzvané (re)marketing-tags (neviditelné obrázky nebo kódy, nazývané také "Web Beacons"). S jejich pomocí mohou být na zařízení uživatele ukládány individuální soubory cookies, tj. malé soubory (namísto souborů cookies, lze také použít srovnatelné technologie).  V tomto souboru je uvedeno, které webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah má zájem a na jaké nabídky uživatel klikl, dále pak technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazy na webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání online nabídky.

Dále obdržíme individuální "Conversion-Cookie". Informace získané prostřednictvím souborů cookies využívá společnost Google k vytváření statistik konverzí pro nás. My se ale dovídáme pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou Conversion-Tracking-Tag. Nezískáme však informace, pomocí nichž by mohl být uživatel osobně identifikován.

Údaje uživatelů jsou v rámci reklamní sítě Google zpracovávány pseudonymně. To znamená, že společnost Google například neukládá a nezpracovává jména nebo e-mailové adresy uživatelů, ale zpracovává relevantní data spojená se soubory cookies v rámci pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovatelnou osobu, ale pro majitele souborů cookies bez ohledu na to, kdo je vlastníkem souborů cookies. To však neplatí, pokud uživatel společnosti Google výslovně povolil zpracování dat bez použití oné pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích jsou předávány společnosti Google a uloženy na serverech Google ve Spojených státech.

Další informace o použití údajů společností Google, možnostech nastavení a možnostech vyslovení nesouhlasu, se dovíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) jakož i v nastavení pro zobrazování reklamy společnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

On-line přítomnost na sociálních médiích

Udržujeme on-line aktivitu na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, kteří jsou zde aktivní, se zájemci a uživateli, a informovat je o našich službách. Při zobrazení příslušné sítě a platformy platí obchodní podmínky a pokyny pro zpracování osobních údajů daného provozovatele.

Není-li jinak stanoveno v našem prohlášení o zpracování osobních údajů, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi v rámci sociálních sítí a platforem komunikují, např. píší příspěvky na naších on-line účtech nebo nám odesílají zprávy.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

V rámci naší on-line nabídky využíváme na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší on-line nabídky podle čl. 6 odst. 1 lit. f. GDPR) nabídky obsahu nebo služeb třetích stran, pro integraci jejich obsahů a služeb, jako jsou videa nebo typy písma (souhrnně označované jako "obsah").

To vždy předpokládá, že třetí strany jako poskytovatelé těchto obsahů vnímají IP adresu uživatelů, protože by jinak nemohli tyto obsahy odeslat na jejich prohlížeče. IP adresa je proto nezbytná k zobrazení těchto obsahů. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušný poskytovatel používá IP adresu výlučně k zasílání obsahu. Třetí strany mohou také používat tzv. pixelové značky (neviditelné obrázky, také nazývané "Web Beacons") pro statistické nebo marketingové účely. Pomocí "pixelových značek" mohou být vyhodnocovány informace, jako návštěvnost na stránkách této webové stránky. Pseudonymní informace mohou být dále uloženy v souborech cookies na zařízení uživatele a mohou obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší on-line nabídky, a také mohou být spojené s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Vimeo

Můžeme vkládat videa z platformy Vimeo společnosti Vimeo Inc., Pozor: Právní oddělení, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://vimeo.com/privacy. Upozorňujeme, že Vimeo může využívat Google Analytics a odkazujeme k tomu na prohlášení o ochraně osobních údajů (https://www.google.com/policies/privacy), jakož i možnosti opt-out pro Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo na nastavení od společnosti Google pro využívání údajů k marketingovým účelům (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Přidáváme videa z platformy "YouTube" společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů:  https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Fonty Google

Využíváme typy písma ("Google Fonts") poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů:  https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Využíváme funkci pro zjišťování robotů, například při vstupu do online formuláře ("ReCaptcha") poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Využíváme mapy služby "Google Maps" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zpracovávaná data mohou obsahovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, ale tyto údaje se shromažďují jen na základě jejich souhlasu (obvykle jako součást nastavení jejich mobilních zařízení). Data mohou být zpracovávána v USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.