Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

V roce 1695 přinesl markrabský pán baron von Schmid pozůstatky svatého Chrysanta z Říma do Bad Birnbachu.

Historie: První zmínka o kostelu v Birnbachu pochází z 9. století. V listině z let 818 - 838 stojí "Una basilica ad Perinpah". Prostřednictvím tohoto kostela, který byl původně vybudován pouze ze dřeva, se Birnbach stal centrem farnosti stejného jména. Průkazně to ovšem bylo doloženo až listinou okolo roku 1200. Kolem roku 1160 označil děkan z Pasova Rubertus kostel za svůj. Kostel tak současně náležel faráři z Birnbachu a tomuto děkanovi. Je to pochopitelné, pokud se podíváme do první dokumentace o Birnbachu, ve které stojí, že 24. června 812 Ruman a Gebhard, dva šlechtici odkázali vlastnictví v Birnbachu pasovskému biskupskému kostelu. V roce 1241 je uveden první známý kněz v Birnbachu; magistr Chuno, notář hraběte Rapota z Ortenburgu. Od té doby jsou téměř všichni faráři Birnbachu jmenovitě známi. Současný pozdně gotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven roku 1483 a obnoven v roce 1675 po požáru. V roce 1734 nechal Caspar von Schmid vystavit kapli svatého Chrysanta v rokokovém stylu, původně zamýšlenou jako hrobku pro svou rodinu. V roce 1706 došlo při rozsáhlém požáru k silnému poškození jižní kostelní věže, že musela být roku 1772 úplně zbořena. V roce 1828 ji nahrazuje klasicistní věž na východní straně vysoká 42,15 metrů. Postupem času se farní kostel změnil. V 80. letech 19. století byly vnitřní prostory vystaveny v novogotickém stylu. Hlavní oltář, který zobrazuje korunování Panny Marie, pochází z tohoto období. Během času se však estetické cítění změnilo. V roce 1949 byla doména novogotiky zrušena a nahrazena dnešní verzí v pozdně gotických barvách. Mezi lety 2012 až 2014 byla proběhla ve dvou úsecích rozsáhlá vnitřní renovace. Kostel se od té doby pyšní zářivými barvami, novými lavicemi a vstupními dveřmi, stejně jako vytápěním a osvětlením. Kromě toho byly tři původní ocelové zvony nahrazeny novými bronzovými. S dvěma stávajícími bronzovým zvony tvoří libozvučnou symfonii.
Hlavní oltář: Hlavní oltář založil v roce 1887 kněz Paul Sammereyer z Trifternu při příležitosti 35. primičního jubilea ve své domácí farnosti Birnbach. Novogotický oltář se zvedá v jasném trojčlenění predelly, tvoří jej retábl s hlavní nikou a bočními výklenky. Středobod oltářního díla tvoří reliéf "Korunování Panny Marie". Scenérii lemují andělé a Bůh Otec. Po stranách oltářního reliéfu, ve dvou klenutých nikách zaujímají důstojné místo nalevo svatý Jan Nepomucký a vpravo svatý František Xaverský. Nad nimi začíná již konstrukce vzpěradla s evangelickými postavami, na jehož vrcholu stráží archanděl Michael, doprovázen dvěma archanděly Rafaelem a Gabrielem, kteří nalezli místo vedle něj.
Mariánská kaple: Kaple je ústředním bodem původního oltáře Matky boží z let 1891/92. Novogotické zobrazení Marie s telěm Ježíše Krisa, svatého Leonhara a Františka z Asisi. Naproti se nachází barokní kříž v nadživotní velikosti z počátku 18. století. Vlevo a vpravo připomínají pamětní tabule padlé spoluobčany během obou světových válek. Uprostřed mariánské kaple stojí novogotická křtitelnice.
Kaple svatého Chrysanta: Na severní straně chrámové lodi nechal v roce 1734 markrabský pán baron von Schmid vystavit kapli svatého Chrysanta, původně zamýšlenou jako hrobku pro svou rodinu. Svědčí o tom kartuše s erbem rodu von Schmid-Echingen zu Balzheim nad vítězným obloukem. Tato boční kaple ukrývá ostatky svatého Chrysanta z Římu, které byly na žádost barona roku 1695 převezeny z kláštera svatého Salvatora do Birnbachu. Nejdříve byly uchovány uprostřed presbytáře. Během rekonstrukce roku 1949 byl relikviář svatého Chrysanta odkázán farnosti Wallersdorf. Na jeho místě byla umístěna socha bratra Konráda. Nicméně 25. října 1976 byly pozůstatky vráceny na své původní místo a od té doby jsou umístěny ve skleněném sarkofágu.
Kazatelna: kazatelna, postavená v roce 1888, je zachována ve stejném stylu a provedení jako hlavní oltář. Na stranách zobrazuje čtyři evangelická podobenství - o dobrém pastýři, o kázání na hoře, o rybářské síti a o rozsévači. Na pozadí obrazu rozsévače je důmyslně vyobrazen kostel v Birnbachu s bývalým klášterem Maria Ward. Celá dílo je velkolepé a nádherné.
Galerie/varhany: Na západním konci kostela je dvojpodlažní galerie s varhany. První patro má 100 míst k sezení a při bohoslužbách je tradičně obsazováno převážně muži. Od roku 1970 se z horní galerie rozeznívají Eisenbarthovy varhany z Pasova. Římsy zdobí novogotická kružba.
Patrocinium: 15. srpna

Patrocinium: 15. srpen
Další doprovodné informace, k Roku bratra Konráda 2018, naleznete v naší brožuře
http://www.bb-mediaserver.de/media_badbirnbach/broschuere_bruder_konrad.pdf

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.